وظایف و اختیارات شورای نگهبان

6. قانون اصلاح قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوایی و دریایی ارتش – مصوب ۱ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 18. قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی ورود موقت وسایل علمی – مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

  • از ماهواره کوثر رونمایی شد
  • آخرین اخبار
  • کتاب الطهاره (۴ جلد)
  • مبلغ قرارداد تاجیکهای پرسپولیس چقدر است؟
  • آب و هوا/ بارش برف و باران در ۲۲ استان
  • وصیت نامه سیاسی الهی

45. قانون اصلاح بند الف و ب ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجهداران ارتش و ژاندارمری – مصوب ۱۰ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 23. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۸ به ماده ۵ الحاقی به آییننامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور – مصوب ۸ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی. قانون لغو عوارض دروازهای – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. وزیر اطلاعات دولت دهم در اظهاراتی که دو روز پیش منتشر شد، گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 جمعبندیاش این بود که با توجه به شرایط نظام مصلحت این است آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت بشود و دلایل آن را هم نوشته بود.

امیرعبدالهیان در بخش دیگری از صحبتهای خود در کتاب «صبح شام» مینویسد: شاید یکی از پرتنشترین مسائل سیاست خارجه ایران که در دوره معاونت بنده و چند ماه قبل از جابه جایی پیش آمد مسئله روابط با عربستان سعودی آن هم بعد از حادثه اعدام شیخ نمر روحانی شیعه و عدالت خواه عربستانی بود.

رئیس جمهور با اشاره به قرار گرفتن استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام در خط مرزی کشور، گفت: استانداران این استانها میتوانند با اطلاع وزارت امور خارجه با استانهای همجوار در کشور همسایه در راستای توسعه مبادلات و به ویژه فعال کردن بازارچههای مرزی تعامل داشته باشند.

5. قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه – مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ مهر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 47. قانون الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها – مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 52. قانون سلب عناوین و ضبط اموال تیمور بختیار (سپهبد بازنشسته)- مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 23. متن مصوب کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تامین هزینه عملیات مربوط به احداث پل مشترک راهآهن بر روی رودخانه آستارا و ساختمان خطوط راهآهن در آستارای ایران – مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

پس از انقلاب، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد و اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد سال ۱۳۵۹ با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی (ره) شروع به کار کرد. دوّم اینکه امروز شما ملاحظه میکنید میبینید دشمن غدّار،(۴) این جبههی دشمن -فقط آمریکا نیست؛ آمریکا خبیثترین و قبیحترینشان است، وَالّا فقط آمریکا نیست؛ دشمن یک جبهه است- همهِی نیرویش را متمرکز کرده برای اینکه جمهوری اسلامی را بلکه به عقبنشینی وادار کند.

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۷۹ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹. نکته دیگر آنکه مطابق ماده (121) «قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نصاب لازم برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان «اکثریت نسبی» در نظر گرفته شده است. 3- تعیین اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس. 17. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا. قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای اعمال اقدامات تامینی – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 11. قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

53. آییننامه اجرایی ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون های نظام و امور استخدام مجلسین. 8. تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین دایر به اجازه استخدام یک نفر گوینده اردو برای رادیو زاهدان – مصوب ۲۲ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون امورخارجه مجلسین. قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در سازمان عمران منطقهای – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران – مصوب ۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 49. قانون شرکت سهامی تاسیسات ساختمان – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون تشکیل موسسه تحقیقات منابع طبیعی – مصوب ۱۶ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ظرفیتهای بالای اقتصادی و فناوری دو کشور ابراز امیدواری کرد که همکاریهای فیمابین برای توسعه روابط افزایش یابد. 29. تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین دایر به اجازه استخدام یک نفر گوینده زبان عربی جهت وزارت اطلاعات – مصوب ۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 14. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۸ – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی. در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فهم صحیح از ماهیت کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبیین ویژگی ها و انتظارات از آن نهاد در ایفای وظایف قانونی اش است و به رفع نقص ها و کاستی ها و تلاش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد خواهد انجامید.

15. قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. در مرحله اول انتخابات که در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ در ۱۹۳ حوزه انتخابیه برای برگزیدن ۲۷۰ نماینده مجلس انجام شد، چهار لیست با هم رقابت کردند، جریان اسلامی (ائتلاف بزرگ)، گروههای همنام (نهضت آزادی ایران)، سازمان مجاهدین خلق و دفتر هماهنگی مردم و رئیس جمهور (وابسته به بنیصدر)؛ از ۳۰ نفر حائزین اکثریت آرا در تهران، مسعود رجوی نتیجهای بهتر از رتبه ۳۸ را بدست نیاورد. «برگی از صحیفه/ تحریم رفراندوم دروغین شاه توسط امام خمینی»، پرتال پژوهشی و اطلاع رسانی مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تاریخ درج مطلب: ۱ بهمن ۱۳۹۳، تاریخ بازدید: ۷ اسفند ۱۳۹۹.

فیلم بی رویا اولین ساخته آرین وزیر دفتری، یکی از آثار حاضر در جشنوارهی فجر امسال است. سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر میشود، این است که آیا نظارت بر تمام قوانین و مقررات با شورای نگهبان است؟ 16. قانون معافیت گمرکی و عوارض غیر گمرکی کالاهایی که تحت رژیم کابوتاژ حمل میشود – مصوب ۶ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 33. قانون معافیت سیمانهای صادر از کشور از حقوق و عوارض گمرکی – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 37. قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور – – مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.