قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

این سوگندی که در آغاز مجلس دستهجمعی اداء میشود، یک سوگند شرعی است و به هیچ وجه تشریفات ظاهری نیست؛ این قسم خوردن است، یعنی تعهّد ایجاد میکند. تغییر ژنتیکی که در گرگهای باستانی ایجاد شد، میتواند به انسان در بزرگ یا کوچک کردن اندازهی سگها کمک کرده باشد. بله؛ مردم از شما و از دولت یا قوّهی قضائیّه توقّع دارند که حق را بیان کنید و حق را دنبال بکنید، امّا توقّع ندارند که با هم مجادله کنید و گریبان یکدیگر را بگیرید؛ این را مردم هیچ دوست نمیدارند و تشنّج در رئوس دستگاهها بخصوص، مردم را اذیّت میکند، ناراحت میکند، روی افکار عمومی تأثیر منفی میگذارد. برای خدا، یعنی حقیقتاً با نیّت خالص، تصمیم بگیرید برای مردم کار کنید. چطور در موقعی که چندین بار شورای نگهبان بنده را تایید کرد این اطلاعات را دستگاههای کذایی برای شورا ارسال نکردند؟ آیا مواضع بنده در فتنه ۸۸ در مغایرت با اسلام، قانون اساسی، حقوق اساسی مردم و خطوط تعیین شده توسط رهبری بود؟

دکتر رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع تعیین تکلیف ادامه یا توقف پرداخت ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این موضوع باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهمتر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود. آمارها درباره پیشرفت مشارکت زنان چه میگوید؟

گاهی اوقات میشود جوّی به وجود میآید که انسان را میکشاند به یک طرفی؛ نه، نگاه کنید ببینید تکلیف چیست، چه چیزی برای مردم مفید است؛ ولو بر خلاف جوّ حاکم هم باشد، اشکالی ندارد، آن را دنبال بکنید. پیری جمعیّت اشکالی ندارد»! چطور اشکالی ندارد؟ یکی از پُرفایدهترین ثروتهای یک کشور، جمعیّت جوان در یک کشور است که ما بحمدالله از اوایل انقلاب تا امروز برخوردار بودهایم و اگر بنا باشد بعداً برخوردار نباشیم، یقیناً عقب خواهیم ماند. با این استدلال شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح (رحمه الله علیهم) همگی رد صلاحیت می شدند، چون در خانه های شخصی در شمیرانات زندگی می کردند و احتمالا بعضی از آنها به خارج سفرهایی رفته اند. در اولین فرصت بعد از نماز به آنها یادآور شدم که مجبور نیستند حتماً زمانی برای نماز بیایند که من هستم و پشت سر من نماز بخوانند. در دوران مسئولیت جلیلی سه قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران ظرف بازه زمانی اسفند ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۹ تصویب شد و به قرار دادن ایران ذیل فصل ۷ ماده ۴۱ منشور ملل متحد در قطعنامه ۱۹۲۹ منجر شد؛ یعنی شناسایی ایران به عنوان یک کشور مخل و تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی.

ماده ۳۶. کفایت مذاکرات با پیشنهاد یکی از اعضاء مطرح و نسبت به آن رأیگیری به عمل میآید. صنعت نفت آبادان: گفته میشود شروین بزرگ از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد دارد و شاید از جمع زردها جدا شود.

پیشنهاد ایجاد (( قوه موسس ناظره )) همچنین (( قوه موسس قانونگذار )) به سی ی یس رجل انقلابی ( سال سه ) فرانسه در تدوین قانون اساسی 1795 نسبت می دهد که علی رغم مخالفت های اولیه ، نظر وی بالاخره در قانون اساسی 1799 ( سال هشت ) تحت عنوان (( سنای نگهبان )) مورد تصویب قرار گرفت .

ج – حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاء هر سه صندوق يك نماينده. در مرحله اول انتخابات که در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ در ۱۹۳ حوزه انتخابیه برای برگزیدن ۲۷۰ نماینده مجلس انجام شد، چهار لیست با هم رقابت کردند، جریان اسلامی (ائتلاف بزرگ)، گروههای همنام (نهضت آزادی ایران)، سازمان مجاهدین خلق و دفتر هماهنگی مردم و رئیس جمهور (وابسته به بنیصدر)؛ از ۳۰ نفر حائزین اکثریت آرا در تهران، مسعود رجوی نتیجهای بهتر از رتبه ۳۸ را بدست نیاورد. وی گفت: در حوزه کشاورزی نیز به دلیل خشکسالیها و کمبود منابع آب در کشور و کاهش مصرف و تقاضا به دلیل کاهش خرید مردم در بازار دچار چالش است. اوّلاً این گسترش مجدّد کرونا یک غم عمیقی را در انسان به وجود میآورد. توجّه بشود به ظرفیّتهای قوّهی مجریه و قوّهی قضائیّه و ظرفیّتهای کشور و واقعیّتهای موجود، با توجّه به اینها مصوّبه تولید کنید و این به نظر من میتواند یک تعامل خوبی از دو طرف به وجود بیاورد.

نقشهی کلّی تعامل به نظر حقیر این است: از طرف دو قوّهی مجریه و قضائیّه تعاملشان به این است که بایستی موبهمو مصوّبات شما را عمل کنند؛ یعنی تعلّل در اجرای مصوّبات مجلس جایز نیست و تعطیل مصوّبات مجلس، و بیاعتنائی به آنها، جایز نیست؛ آن دو قوّه موظّفند که مصوّبات شما را عمل کنند. از طرف شما هم تعامل به این است که مصوّبه را با توجّه به ظرفیّتهای کشور تصویب کنید، ایجاد کنید. مسئلهی مهار تورّم مسئلهی جدّاً کلیدی است که علل زنجیرهی تورّم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل. در مقولهی مسائل اجتماعی و غیره هم مسئلهی مسکن یک مسئلهی جدّاً مهم و کلیدی است؛ در سبد هزینههای خانوار، مسکن سهم بسیار عمدهای دارد و مسئلهی مسکن خیلی مهم است. و امثال اینها مسائل کلیدیای وجود دارد. البتّه این هم جزو افتخارات ما است؛ اینکه جبهههای قدرتمند سیاسی و اقتصادی در دنیا همهی توانشان را روی هم بگذارند بیایند مقابل انسان، نشاندهندهی اقتداری است که در شما وجود دارد.

امّا بالاخره واقعیّت این است که دشمن همهی نیرویش را به میدان آورده؛ نیروی اقتصادی را، نیروی سیاسی را، نیروی تبلیغاتی را. در جریان تعرض اخیر گروه طالبان به بخشی از پایگاهها و برجکهای مرزی در منطقه سیستان بلافاصله نیروی زمینی ارتش با توان بالا، اقتدار کامل و اشراف عملیاتی حضور پیدا کرد و گروه مذکور را تا عمق خاک افغانستان به عقب راند. شهید سلیمانی مظهر این اقتدار بود، در کلّ منطقه اقتدار ملّی ایران را به رخ دشمنان کشور و دشمنان انقلاب میکشید، مظهر این روحیهی اقتدار ملّی بود، مردم به این احترام گذاشتند. مردم نشان دادند که به کسی که مظهر اقتدار ملّی و اقتدار جهادی ایران است احترام میگذارند. یک پارلمان منحط آن پارلمانی است که در آن، مسائل شخصی و مسائل جناحی بیشتر از مسائل ملّی و مسائل مردمی تأثیرگذار باشد. برخی همچون آیتالله خویی و آیتالله معرفت حجیت خبر واحد را در زمینه اعتقادات هم پذیرفتهاند؛ اما بیشتر فقیهان مخالف این دیدگاهاند. وقتی نظر نیکزاد را در مورد راهکارهای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی پرسیدیم، پاسخ داد:” دولت بهتر است یارانه نقدی دهکهای درآمدی را پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانهها واریز کند. اما تا زمان اجرای طرح اجازه برداشت ندهد. “در واقع نیکزاد نسخه دولت نهم را تجویز کرد.

در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۲-۱ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. ماده 91 – وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند.

  • شوخیهای عزیزی خادم با ستاره های سابق فوتبال
  • امروز کدام فوتبالها از تلویزیون پخش زنده میشوند؟
  • نمایشگاه اکسپو دبی
  • منیر قیدی: خودم را کارگردانی تکنیسین نمیدانم
  • سبک زندگی
  • تشکلهای دانشآموزی ظرفیت بزرگی در آموزش و پرورش هستند

ماده ۲۲. تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است. «شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام»، وبسایت شورای نگهبان، درج مطلب: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ش، بازدید: ۴ خرداد ۱۴۰۰ش.