شگفتانه جدید دولت بحساب بازنشسته ها

ریسک مشتقه (Derivative Exposure): این شاخص میزان کلی ارزش حال همه ریسکهای مشتقه یک بانک را که معمولا بهصورت یکی از معاملات مالی مهم (پرخطرترین) بانک با سرمایهگذاریهای سنگین و فعالیتهای تجاری است اندازهگیری میکند. تا به اینجا دو نوع کلی از دسته بندی بانکداری ارائه شد، در حالت اول بیشتر بر ماهیت و در حالت دوم بیشتر بر کارکرد بانکها تمرکز داشت، در ادامه سومین نوع طبقه بندی بانکداری ارائه خواهد شد. در مرحله نخست از شاخصهای دقیقتری که براساس شاخصهای کلی اشاره شده به دست آمدهاند، استفاده کرده تا با به کارگیری آنالیز خوشهای، مدلهای تجاری مشخصی را ایجاد کنند. بسیاری از خرده بانکها خدمات کوچک تجاری مثل ارائه وام یا خطوط اعتباری را به سایر خدمات خود مثل رسیدگی به حسابهای بانکی افزودهاند تا مشتریانی را که علاوه بر رسیدگی به حسابهای شخصی به خدمات بانکی دیگری هم احتیاج دارند، حفظ کنند. دیگر بانکها خدماتشان را به مشتریانی چون شرکتهای بزرگ و متوسط، شرکتهای ساختمانی، مراکز تامین منابع مالی تجارت بینالمللی و دیگر موسسات مالی ارائه میدهند. مشتریانی که به اینترنت دسترسی ندارند یا توانایی استفاده از آن را ندارند در بانکهای فیزیکی پذیرفته میشوند اما پیش بینی میشود به مرور زمان در آینده، بانکهای کمتری خدمات فیزیکی بانکداری را به رایگان در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.

یا مثالی دیگر؛ فرض کنید که شما ساعت ۸:۳۰:۰۰ برای ارسال سفارش خود در سیستم کارگزاری اقدام میکنید تا سهامی که مد نظر دارید رو در بهترین زمان و با مناسب ترین قیمت خریداری کنید، اما سفارش شما در ساعت ۸:۳۱:۳۰ ثبت می شود و این مورد به قرار گرفتن در سف خرید و یا فروش طولانی خواهد شد که امکان دارد تا انتهای روز معاملاتی امکان خرید و فروش برای شما دیگر پیش نیاید، پس این مهم ترین فاکتور در مقایسه کارگزاری های بورس ایران است. این اقدامات منجر به ایجاد نتایجی شد که در حوزههایی مانند عملکرد مالی، پروفایل ریسک و کمک به پایداری یا ناپایداری مالی و همچنین پایداری یا ناپایداری اقتصادی که در طول زمان متغیر است. در ادامه شیوه خوشه بندی توضیح داده خواهد شد. قربانعلی رمضانی که در گفتگو با شهرآرا نیوز سخن میگفت، توضیح داده بود: هزینه صدور کارت بازنشستگی حدود ۲۰ هزار تومان است و این کارت همانند کارتهای هوشمند و ملی است که با ارائه این کارت بازنشستگان میتوانند خدمات زیادی را دریافت کنند. امروزه به طور فزاینده بانکها و نهادهای تجاری از مشتریان میخواهند تا برای دریافت خدمات بانکی از خدمات پرداخت مستقیم، دستگاههای خودپرداز، گوشیهای هوشمند و اینترنت استفاده کنند.

در گزارشی که به دست ما رسیده، شرایط در سال ۱۴۰۰ به گونهای پیش خواهد رفت که قرار است بانکها ۴ برابر بیشتر از سال قبل وام مسکن پرداخت کنند. برخی فروشنده ها برای اطمینان از پرداخت اقساط وام توسط خریدار، تقاضای ارائه ی سند یک ملک مسکونی یا غیر مسکونی برابر قیمت وام، به عنوان وثیقه می کنند. مدلهای ۳ و ۴ دو برابر بانکهای سرمایهای و عمده برای کارکنان خود هزینه میکنند. بدهی به بانکها (Loans to Banks): این شاخص میزان فعالیتهای عمده (Wholesale) و بین بانکی را اندازه میگیرد. بانکهای سرمایهای (Investment-oriented banks)، بیشتر بر فعالیتهای تجاری تمرکز کرده و بر منابع مالی متعدد و همچنین حفظ شبکه خرد فروشی (Retail-oriented) خود اتکا میکنند. بسیاری از بانکهای خردهگرا (Retail-oriented banks)، که شامل بانکهای تجاری، پساندازی و تعاونیها میشوند، بسیاری از خدمات سنتی بانکی را به جامعه ارائه میدهند. این بازنشسته طرح سوال میکند: مگر پیشتر نگفته بودند که اعتبارسنجی به معنای نداشتن چک برگشتی یا قسط وام معوق است؛ چرا از من میخواهند ۲۵ میلیون تومان را شش ماه در بانک بخوابانم و بعد بیایم وام ۵۰ میلیون تومانی بگیرم؛ جالب است که در بخشنامههای الصاقی به دیوار بانک، حرفی از وثیقه نزده بودند.

افرادی که حقوق ثابت دریافت نمیکنند، مسلما نظام ارزیابی، رتبهبندی و اعتبارسنجی آنها متفاوت با افراد حقوقبگیر است. بزودی جزئیات وام کمک ودیعه و اجاره و افزایش سقف آن اعلام میشود و افراد میتوانند متقاضی دریافت این وام شوند. بانکهای مصرفکنندگان: نوعی از بانک هستند که بر دریافت سپرده و پرداخت وام به مشتریان فردی متمرکز هستند. این مدل را خرد متمرکز مینامند. اتحادیههای اعتباری و بانکهای ارائه دهنده وام و سپردهی سرمایه هم میتوانند زیر مجموعه بانکداری خرد قرار بگیرند؛ البته اتحادیههای اعتباری عموما خدمات سرمایهگذاری و تجارت را هم هدایت میکنند. البته مقررات شورای پول و اعتبار بانکها را ملزم کرده است که 3 درصد از داراییهای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند. برای اینکه میزان تورم واقعی مشخص شود شما می توانید بهره وام بانک که مشخص شده را از تورم کم کنید و عدد بدست آمده نشان دهنده تورم واقعی بانک است به عنوان مثال اگر بهره وام 17 درصد باشد و تورم 15 درصد باشد میزان واقعی تورم 2 درصد می شود . وام مشتریان و تعهدات استقراضی درصد بالایی از ترازنامه این دسته از بانکها را به خود اختصاص میدهد.