اثرات درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد بر توزيع درآمد: مطالعه موردي کشور ايران

قیمت نفت در سال ۱۹۷۹ میلادی ۱۴ درصد افزایش یافت و در سال ۱۹۸۰ میلادی ۳۴ درصد و در سال ۱۹۸۱ میلادی نیز ۳۴ درصد افزایش را تجربه کرد. در سال ۱۳۸۹، درآمدهای نفتی ۹۰،۱۹۱ میلیون دلار بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۸۱۸۶۱ میلیون دلار افزایش یافته است. و از سال 1353 شمسی با افزایش قیمت سوخت فسیلی در اثر جنگ اعراب و تحریمهای نفتی به عنوان یک ضایعه مزمن، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

اولین مشتری صادرات گاز ایران را میتوان کشور ترکمنستان دانست که خرید گاز از ایران را از سال ۱۹۹۷ آغاز کرد.

همتی در این پیام تصویری آمار رئیسجمهور از صادرات را زیر سوال میبرد، این در حالی است که آنچه رئیسی درخصوص افزایش ۴۰درصدی صادرات بیان کرده است، مربوط به افزایش حجم صادرات است، نه ارزش آن که متاثر از رشد قیمت جهانی نفت باشد. این پژوهشگران بر این باورند که رشد سریع تقاضای برق در کشور اندونزی از یک سو و ناتوانی دولت در تامین آن، مشکلاتی را در راه توسعه این کشور فراهم آورده است.

توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به منظور تأمين تقاضاي روبه رشد گاز طبيعي ، تزريق به ميادين نفتي ، توليد ال ان جي وهمچنين صادرات گاز و ميعانات گازي به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي صورت ميپذيرد. پدیده اتساع زمان به مسائل بسیار جالبی مانند پاردوکس دو قلوها منجر میشود. میتوان گفت که شاید زمانی امکان حتی سوآپ یا واردات گاز از کشورهای جنوب خلیجفارس نیز امکانپذیر بود و بازارهایی مانند ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و هند میتوانستند تشنه گاز ایران باشند، اما عدمتوجه کافی به بحث گسترش نفوذ از طریق دیپلماسی انرژی باعث ازدسترفتن بسیاری از این فرصتها شد.

اعتقاد بر این است که بازده سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ­های بهره، ارز و تورم تعیین میشود. وی بدین منظور از مدل رگرسیون چندمتغیره و دادههای ماهانهی متغیرهای شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ بهره، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، نرخ ارز و عرضهی پول در دورهی زمانی2010-2003 استفاده میکند.

همانطور که ملاحظه میشود متغیرهای بودجه دولت و بخش نفت دارای همبستگی قوی با تولید هستند و ضریب این همبستگی مثبت است. این مسئله بوسیله قواعد تبدیل بیان میشود. بر اساس تبدیلات گالیله صورت و فرم معادلات ماکسول هنگام تبدیل مختصات تغییر میکنند. اما معادله موج که از معادلات ماکسول حاصل میشود ، تحت تبدیلات گالیله شکل ریاضی خود را حفظ نمیکند. چون نظریههای الکترومغناطیسی و کوانتومی علاوه بر پدیدههای مربوط به تابش بسیاری از پدیدههای دیگر را نیز تشریح میکنند منصفانه میتوان فرض کرد که مشاهدات تجربی امروز را لااقل در قالب ریاضی جوابگو است.

از جمله قوانین فیزیکی که تحت این تبدیلات فرم ریاضی خود را حذف میکنند، قوانین بقای اندازه حرکت خطی و قانون بقای انرژی است.

ناوردایی سرعت نور بر این شرط فیزیکی دلالت دارد که معادلههای الکترومغناطیس باید در اثر تبدیل مختصات هر چارچوب مرجع ، در حرکت یکنواخت نسبت به چارچوب اصلی به طریقی تبدیل شوند، که صورت اصلیشان حفظ شود.

ناحیه نور مرئی بر حسب طول موج از حدود 400 نانومتر (آبی) تا 700 نانومتر (قرمز) گسترده است که در وسط آن طول موج 555 نانومتر (نور زرد) که چشم انسان بیشترین حساسیت را نسبت به آن دارد یک ناحیه پیوسته که ناحیه مرئی را در بر میگیرد و تا فرو سرخ دور گسترش مییابد.

لذا نتیجه میگیریم که از نظر هر ناظر لخت ، نور در فضا با تندی استاندارد c ، بدون توجه به حالت یکنواخت او نسبت به هر چارچوب مختصات دیگر بطور همسانگرد منتشر میشود. در برسی حرکت هر ذره باید یک چارچوب مرجع تعین کنیم که این چارچوب به عنوان ناظر در فیزیک تعبیر میشود. در صورتی که میدانیم بر اساس اصل موضوع نسبیت خاص ، سرعت نور باید مستقل از حرکت نسبی ناظرها مقداری ثابت باشد.

برخلاف فیزیک کلاسیک ، در فیزیک نوین زمان یک کمیت ثابت و پایا نیست و بلکه به حرکت چارچوبهای مرجع بستگی دارد و با بالا رفتن سرعت طولانیتر میگویند.

به عبارت دیگر ، اگر دو برادر دو قلو را در نظر بگیریم که در یک لحظه در روی زمین متولد میشوند ، آنگاه یکی از این دو برادر بوسیله سفینهای که با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت میکند به طرف کره ماه برود ، در اینصورت بعد از گذشت مدت زمانی ، فاصله سنی که دو برادر از یکدیگر دارند متفاوت خواهد بود.

به عبارت دیگر میتوان گفت که باید قوانین فیزیک تحت تبدیلات گالیله یکسان باقی بمانند. بر اساس دلایل فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که ، تبدیلات گالیله نمیتوانند یک تبدیل جامع و کامل باشد.

St: متغیر وضعیت یا رژیم، یک فرآیند مارکوف از درجه­ی اول در نظر گرفته می­شود. نمودار (23)، روند تغییرات دو متغیر ذخایر توسعه یافته و نرخ تولید گاز طبیعی در کشور را با اعمال پیشنوشته افزایش 20 درصدی سرمایهگذاری در توسعه طی دوره 1414-1380 نشان میدهد. هر چند که تحلیلگران چینی نیز اعتراف میکنند که وابستگی پکن به گاز کانبرا بسیار فراتر از آن است که بتوان در کوتاهمدت آن را به شکل چشمگیری کاهش داد، اما از سوی دیگر امید به جریان گاز خطلوله قدرتسیبری۲ از روسیه به چین ریسک ژئوپلیتیک وابستگی به استرالیا را کاهش میدهد.

جدول 1-3 میادین فعال نفتی در مناطق خشكی و دریایی را در شركتهای تولیدی شركت ملی نفت ایران نشان میدهد. اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشور ایران.

شرکت ملی نفت چین همچنین برای هریک از مشکلات بانکی – بهویژه عدمامکان استفاده از دلار آمریکا – که به دلیل تحریمهای واشنگتن ایجاد شده، راهحلی دارد. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که با ورود نااطمینانیهای مختلف به الگوی طراحی شده، طیف گستردهای از نرخهای تولید امکانپذیر ارائه میشود.

بر اساس نتایج حاصل از معیار شوارتز، وقفه اول برای درآمد نفتی و تولید تعیین شده و معیار آکائیک وقفه 5 را برای درآمد نفتی و وقفه نهم را برای تولید به عنوان حداقل وقفه و هنان­کویین، وقفه اول را برای درآمد نفتی و وقفه نهم را برای تولید به عنوان حداقل وقفه نشان می­دهد. با بررسی انواع تکنیک­ها و در نظر گرفتن ماهیت داده­ها و همچنین وقفه بهینه، تعداد 2 رژیم تعیین گردید.

با استفاده از فرمول آلبرت انیشتین میتوان انرژی آزاد شده را محاسبه کرد. طبق نظریه مکانیک کوانتومی نور، که در دو دهه اول قرن بیستم بوسیله پلانک و آلبرت انیشتین و بور برای اولین بار پیشنهاد شد، انرژی الکترومغناطیسی کوانتیده است، یعنی جذب یا نشر انرژی میدان الکترومغناطیسی به مقادیر گسستهای به نام “فوتون” انجام میگیرد.

در تمام چارچوبهای لخت ، نور به طور همسانگرد با سرعت ثابت c میسر را میپیماید. سرعت نور در محیطهای مختلف متفاوت است که بیشترین آن در خلاء و یا بطور تقریبی در هوا است، در داخل ماده به پارامترهای متفاوتی بر حسب حالت و خواص الکترومغناطیسی ماده وابسته است. جرم ذره نیز با جرم در حالت سکون آن متفاوت خواهد بود. همزمان با نیوتن، کریسیتان هویگنس (Christiaan Huygens) (1695-1629) طرفدار توضیح دیگری بود که در آن حرکت نور به صورت موجی است و از چشمههای نوری به تمام جهات پخش میشود به خاطر داشته باشید که هویگنس با بکار بردن امواج اصلی و موجکهای ثانوی قوانین بازتاب و شکست را تشریح کرد.

حال به خوبی میدانیم که همه کوششهای تجربی برای کشف وجود یک محیط ساکن که در آن امواج الکترومغناطیسی منتشر شوند با شکست مواجه شد. حال سوال این است که اگر این چارچوب مرجع تغییر بکند (به عنوان مثال اگر چارچوب مرجع منتقل شود) ، در این صورت چه تغییری در برسی حاصل خواهد شد.